Na pracovišti plynule anglicky

Abyste přirozeně zvládli jakoukoliv pracovní situaci, potřebujete být vybaveni určitými jazykovými dovednostmi: naučte se efektivně prezentovat, vést důležité schůzky a jednání a vyniknout při výběrových řízeních. Profesní kurzy DynEd vám umožní chopit se jakékoliv kariérní příležitosti.

Naše kurzy jsou zaměřeny na komunikativní angličtinu, která se opírá o precizně vystavěné gramatické kurikulum. Od mírně pokročilé úrovně se studenti učí zvládat situační a funkční jazyk. Na nejvyšších úrovních si prostřednictvím složitějších přednášek rozvíjejí a zdokonalují dovednosti poslechu a psaní poznámek.

Profesní kurzy DynEd představují nejucelenější a nejúčinnější sadu kurzů na světě, jež jednoznačně posílí sebedůvěru a profesionalitu vašich zaměstnanců.

Profesní kurzy angličtinyA1 - C2 dle SERR (CEFR)

New Dynamic EnglishZvyšte si plynulost v angličtině
A1 - C2 dle SERR (CEFR)

New Dynamic English je všeobecný kurz angličtiny ideální pro mládež a dospělé, s kterým si osvojí často používané větné struktury, nutné pro efektivní komunikaci na všech úrovních. Přes 200 hodin velmi intenzivního, vysoce kvalitního studia a procvičování je zaměřeno na praktické bezprostřední používání jazyka. Hierarchická posloupnost učiva usnadňuje studujícím proniknout do struktury jazyka, procvičovat ji a ztotožnit se s ní, což jim přináší dlouhodobé výsledky a plynulost.

Module 1

Jména a místa, Práce a rodina, Čísla a čas, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 2

Rodina a její rozvrh, Rozšiřujeme slovní zásobu, Záliby, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 3

Režim dne, Náš svět, Orientace ve městě, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 4

Plánujeme budoucnost, Rozšiřujeme slovní zásobu, Životopis, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 5

Na výletě, Zdroje energie, Ptáme se na cestu, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 6

Životní zkušenosti, Rozšiřujeme slovní zásobu, Porovnáváme, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 7

Životní rozhodnutí, Epidemie, Prostorová a časová posloupnost, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 8

Tajný kód, Rozšiřujeme slovní zásobu, UFO – pro a proti, Opakovací cvičení, Videointerakce

Dynamic Business EnglishNa pracovišti plynule anglicky
B1 - C2 dle SERR (CEFR)

Tento kurz o 6 částech se zabývá důležitými tématy, společnými pro všechny oblasti obchodního světa. Zahrnují např. historii firmy, zkušenosti zaměstnance, popis pracovní pozice, oblasti zodpovědnosti, porovnání produktů a služeb, rozhodování a plánování. Současně si osvojujete jazykové koncepty, gramatiku a slovní zásobu nezbytnou pro komunikaci v různých průmyslových a obchodních kontextech. Rozvinete si poslech s porozuměním, plynulost v mluvení a jistotu při obchodních jednáních.

Popis obchodní společnosti

Naučíte se popisovat produkty, lokalitu, zákazníky či historii své společnosti. Diskutujeme o obchodních záležitostech při společenských setkáních. Říkáme si o informace o společnosti a jejích produktech.

Pracovní zkušenosti

Budeme popisovat pracovní pozici, pracovní zkušenosti, zodpovědnosti, organizační strukturu a změny. Připravíte si otázky pro výběrové řízení.

Výroba a obchod

Naučíte se kvantitativně popisovat vývoj prodeje, výroby či obchodu. Diskutujeme, jak a proč se něco používá. Zvyknete si na kvantitativní výrazy v otázkách a odpovědích.

Srovnávání produktů

Budete prezentovat, popisovat a porovnávat produkty a služby, a to jak z kvalitativního, tak kvantitativního hlediska. Ptáme se a odpovídáme na vlastnosti produktů a osobní preference.

Rozhodování

Uvádíme alternativy a vysvětlujeme důvody svého rozhodnutí. Zpřesníme své vyjadřování co do stupně jistoty a logických vztahů. Trénujeme plynulost v mluvení a vyjadřování složitějších myšlenek v kontextu obchodního jednání.

Plánování

Naučíte se vyjadřovat varianty plánu v závislosti na budoucím vývoji. Budete schopni bez váhání popisovat pravděpodobné a nepravděpodobné scénáře. Prostřednictvím otázek a odpovědí si zautomatizujete různé typy podmínek.

Functioning in BusinessDovednosti v obchodní komunikaci pro karierní růst
B2 - C2 dle SERR (CEFR)

Functioning in Business, kurz anglického jazyka na bázi videa, tvoří s ​​Dynamic Business English velmi účinné spojení. V kontextu interaktivního příběhu služební cesty do USA ve Functioning in Business intenzivně procvičujeme obchodní interakce, abychom komunikovali úspěšněji při svých vlastních jednáních.

ÚvodDůležitá služební cesta

Část prvníPříjezd do hotelu

Část druháDohodnutí schůzky

Část třetíPotvrzení plánu

Část čtvrtáVhodné představení

Část pátáObchodní oběd

Část šestáNeshoda názorů

Část sedmáZůstaneme ve spojení

Část osmáNový klient

Část devátáJednání

English by the NumbersBudujeme jistotu při prezentacích a v diskusích
B2 - C2 dle SERR (CEFR)

English by the Numbers je vynikajícím doplňkem jak ke kurzu všeobecné, tak i obchodní angličtiny. Naučí vás řeč čísel používanou v různých situacích, budete snadno rozumět prezentacím obsahujícím číselné pojmy, připraví vás na prezentování dat ve formě grafů a tabulek, na diskutování a popisování logických vztahů a výměnu číselných údajů. Trénovat budete prostřednictvím otázek a odpovědí z oblasti energetiky, zdraví, bezpečnosti a pracovních záležitostí.

Část 1Čísla, zlomky, desetinná čísla

Část 2Numerické operace, numerické vztahy

Část 3Grafy, související změny

Část 4Spojnicové grafy

Část 5Sloupcové grafy

Část 6Výsečové grafy

Část 7Pravděpodobnost, logické vztahy, opakování

Advanced ListeningPoslechové dovednosti pro úspěch v reálném životě
C1 - C2 dle SERR (CEFR)

Advanced Listening, kurz pro pokročilé studenty angličtiny jako druhého i prvního jazyka, je vystavěný na autentických přednáškách profesorů Stanfordské univerzity. Jeho interaktivní lekce rozvíjejí poslechové strategie, akademickou slovní zásobu a kritické myšlení. Kurz je zaměřen na zpracování komplexních informací v reálném čase. Zdokonalíte si poslechové dovednosti a dovednost psaní poznámek na nejvyšší úrovni, jež jsou nezbytné pro úspěch v anglicky mluvícím univerzitním či profesním prostředí.

Advanced Listening připraví studující na certifikaci, která je požadována na zahraničních univerzitách a v postgraduálních programech, a pomůže jim uspět v mezinárodním obchodním prostředí.

Devět přednášek k procvičování strategií a tipů pro zlepšení dovedností při poslechu a psaní poznámek

Lecture 1Jak si poradit se stresem

Lecture 2Geny a genová terapie

Lecture 3Čínská ekonomika

Lecture 4Umění přednášet

Lecture 5Historie otroctví

Lecture 6Geologie sopek

Lecture 7„Vynález“ letounu

Lecture 8Principy dětské psychiatrie

Lecture 9Ženy a sociální reforma

DialogueRozvíjejte interaktivní poslechové dovednosti
C1 - C2 dle SERR (CEFR)

Dialogue je doplňkový kurz angličtiny, v němž si na tématech obecného zájmu prostřednictvím rozhovorů v televizním pořadu intenzivně procvičíte poslech s porozuměním. Náročný obsah Dialogue, odvysílaný televizí CCTV (China Central Television), pomůže studentům nejvyšší jazykové úrovně připravit se na univerzitní přednášky, diskusní skupiny, konference a mezinárodní obchodní prezentace v angličtině.

Každý ze tří rozhovorů byl rozpracován do tří částí – prezentace, interaktivní poslech a jazykové dovednosti. Důkladné nastudování každého rozhovoru vyžaduje cca sedm hodin. Jazyk je autentický, mluví se spontánně a přirozeným tempem. Kurz připravuje studující také na komunikaci s nerodilými mluvčími angličtiny v mezinárodním obchodním prostředí.

Tři témata podrobných diskusí zahrnují:

  • Vysokoškolské vzdělávání v globalizované éře

  • Ochranu životního prostředí

  • Problematiku stárnutí

Prezentace

Obecné porozumění (zachycení hlavních myšlenek poslechem, psaní poznámek)

Interaktivní poslech

Dovednosti detailního poslechu a schopnost syntézy informací z různých částí konverzace

Jazykové dovednosti

Zaměření slovní zásobu, idiomy a opakování gramatiky

Doplňkové kurzyA1 - B2 dle SERR (CEFR)

The Lost Secret

The Lost Secret je poutavý detektivní filmový příběh, který si oblíbili studující a učitelé po celém světě. Jeho jazyk se opírá o precizně vystavěné, ucelené strukturální a funkční kurikulum pokrývající úrovně začáteční až mírně pokročilou. Vysoce uznávaní herci mluví britskou a americkou angličtinou přirozeně a v kontextu.

The Lost Secret obsahuje celou řadu typů lekcí a v každé z nich studující interaguje s jazykem odlišným způsobem. Lekce podporují přenesení jazyka do dlouhodobé paměti.

Poslech

Jak studující rozumí příběhu se průběžně ověřuje otázkami. Správnost odpovědi pak ovlivňuje náročnost obsahu. Odpovídá-li správně, jsou pokládány těžší otázky. Studující také vylepšuje ústní plynulost prostřednictvím nahrávání a porovnávání nahrávky s modelem.

Dialog

V lekcích Dialog přebírá úlohu herce prostřednictvím rozpoznávání řeči sám studující. Opakováním si intenzivně zdokonaluje výslovnost a plynulost.

Diktáty

V těchto cvičeních si studující nejprve každou větu, kterou již zná z předchozích lekcí, vyslechne a pak v jejím přepisu doplní chybějící slova. Opakuje a automatizuje si tak klíčové obraty a gramatiku dané epizody.

Doplňovací cvičení

Studující si opakují a prohlubují gramatiku a slovní zásobu. Intenzivně se procvičuje jazyk na větné úrovni s důrazem na detailní porozumění, základní gramatiku, významové odlišnosti a vyvozování z kontextu.

Hospitality EnglishA1 - B2 dle SERR (CEFR)

Hospitality English je 6dílný kurz zaměřený na klíčové koncepty a slovní zásobu používanou v hoteliérství a cestovním ruchu. Každá jeho část koresponduje se specifickou náplní pracovní pozice a situací a rozvíjí jazykové dovednosti nezbytné pro poskytování profesionálních služeb. Prostřednictvím rozpoznávání řeči studující intenzivně trénují ústní plynulost, kterou na svém pracovišti nesmírně ocení.

Část 1: RecepcePět interaktivních dialogů na téma check-in

Část 2: Restaurace a barČtyři interaktivní dialogy na téma obsluha

Část 3: PokladnaČtyři interaktivní dialogy na téma placení a check-out

Část 4: Služby pro hostyČtyři interaktivní dialogy na téma úklid a pokojová služba

Část 5: Prodej a vztahy se zákazníkyČtyři interaktivní dialogy na téma prodej a služby zákazníkům

Část 6: Služby po telefonuČtyři interaktivní dialogy týkající se služeb po telefonu a vyřizování vzkazů