Principy, z nichž vychází teorie učení jazyka DynEd RHR

Jazyk jako dovednost

DynEd přistupuje k jazyku jako k dovednosti, ne znalosti, a podobně jako ostatní dovednosti je ho třeba často a opakovaně procvičovat.

Poslech a mluvení mají přednost

Rozvoj poslechu a mluvení by měl předcházet nácviku čtení a psaní. Stejně jako u mateřského jazyka, poslechové a ústní dovednosti podporují a usnadňují čtení a psaní.

Spirálovitě vystavěné kurikulum

Jazykové koncepty a vzory se opakují ve vícero lekcích, aby došlo k jejich dlouhodobému osvojení. V naší výukové teorii Rekurzivního hierarchického rozpoznávání (RHR) nejsou předkládány lineárně, ale spirálovitě. Nový jazyk se buduje na základech již známého jazyka a posiluje ho.

Selektivní paměť

Mozek se jazyk učí korekcí chyb oproti cíli. Učíme se porovnáváním cílové představy s reálným výsledkem. Selektivní paměť „uchovává” pouze to, co mozku nejvíce dává smysl nebo je nejblíže vzoru, a tím mu pomáhá činnost korigovat a zdokonalovat její provedení.

Rozpoznávání vzorů

Při výuce jazyka se mozek vždy snaží pochopit smysl. Využívá přitom jazykové vzory a neúplné vzory si automaticky doplňuje. Rozpoznávání vzorů probíhá ve fázích povědomost, rozpoznání, pochopení, osvojení a zautomatizování.

Časové napětí

Pro správný stupeň „časového napětí” je velmi důležité, aby každému studentovi byly předkládány jazykové koncepty a vzory na úrovni odpovídající jeho schopnostem. Příliš jednoduché učivo studenta nudí, příliš těžké frustruje. Přiměřené napětí mozek aktivuje a optimalizuje tvorbu nových nervových spojení.

Mozek si jazyk organizuje kolem klíčových konceptů, jako je doba trvání, umístění v čase, rozměr nebo frekvence, takže jazyková výuka vycházející z konceptů je vhodnější než studium gramatiky. Posloupnost učení v naší teorii RHR je hierarchická a zaměřuje se na 1) nejčastěji používané koncepty a 2) gramatické struktury vyjadřující tyto koncepty na každé jazykové úrovni. Gramatika je důležitá, ale RHR se zaměřuje primárně na koncepty a vzory používané k vyjádření těchto konceptů. Klíčové jazykové vzory jsou vytvořeny z jazykových konceptů a jsou budovány kolem jazykových funkcí, jako je žádání, omlouvání a navrhování, které signalizují typ vyjadřovaného řečového aktu.

Využití ikon jako kontextových vodítek k ozřejmění významu během poslechu je obecně vhodnější než použití jiných forem vizuální podpory, jako je video, fotografie nebo text. Text ve skutečnosti ruší, protože aktivuje pomalejší mozkové procesory a snižuje časové napětí. Ikony mozek chápe jasněji a rychleji. Kontext a jazyk pracují společně; kontext nám pomáhá porozumět informaci a informace nám pomáhá porozumět slovům.

Kombinované vzdělávání ideálně propojuje studium s využitím počítače a personalizaci a rozšíření slovní zásoby s učitelem. Individuální samostudium nestačí. Bez přizpůsobení jazykových modelů vlastním potřebám je jazyk mrtvý. Aplikováním se jazyk oživí; cílem je, aby se studenti anglicky vyjadřovali, ne memorovali vzorové věty, které pro ně nemají význam. Úlohou učitele je tomu napomáhat.

Průběžné opakování probrané látky je zásadní. Opakovat by se proto mělo pokaždé. Studium je nejúčinnější, střídá-li se starší látka s novou. Takto také studenti získají sebedůvěru a zlepšují si dlouhodobou paměť. V RHR je porozumění jen začátek, ne cíl. Jakmile studenti jazykovému modelu rozumí, je třeba ho procvičovat a pak opakovat. Cílem je dokonalé ovládání a zautomatizování, nikoli pouhé rozumění. Bez zautomatizování se nerozvíjí plynulost a studenti mnoho z toho, co se naučili, zapomenou.

Novou dovednost se nenaučíme bez procvičování. Ne každé procvičování je ale účinné. Pokud studenti procvičují efektivně, mohou zlepšovat jak plynulost, tak výslovnost. DynEd sleduje, měří a analyzuje efektivitu procvičování ze čtyř hledisek: 1) objem procvičování (kolik), 2) frekvence procvičování (jak často), 3) výkon studenta při procvičování (jak dobře) a 4) kvalita (posloupnost) jazyka, který se procvičuje (co). Studijní skóre DynEd vyjadřuje, jak dobře studenti procvičují, a prostřednictvím průběžné zpětné vazby jsou vedeni k účinnějším a efektivnějším studijním návykům.

Studenti musí studovat a procvičovat za hranici porozumění, až do bodu zautomatizování. Zásadní význam tu má opakování, včetně „hloubkového opakování“. Hloubkové opakování znamená opakovat tytéž koncepty, ale na povrchu jazyk obměňovat. Například, když se v samostatném studiu kurzu učíte popisovat plán dne, následující aktivita s učitelem bude zahrnovat váš konkrétní plán pro tento den. Budou použity tytéž koncepty času, trvání a akce, ale slova se budou lišit.

Schopnost automaticky rozpoznávat a zpracovávat úseky jazyka – „shluky“ – je klíčem k jazykové plynulosti. V RHR jsou lexikální jednotky prezentovány ve frázích, jako „ta kniha“, „červená kniha“ a „otevři červenou knihu“. Prezentování jazyka tímto způsobem – zpočátku bez zobrazení textu – usnadňuje shlukování na bázi konceptů a zároveň učí slovní zásobu. Ústní plynulost je přímo úměrná schopnosti shlukovat jazyk. Cílem RHR je, aby si studující osvojili strukturu jazyka. Tato struktura jim usnadňuje učení a zapamatování slovní zásoby. Kromě toho poskytuje struktura vzory pro shlukování.