Vyvinuty pro žáky 10 – 17 let

Rozvíjejí plynulost a zautomatizování

Připravují na vyučovací předměty, včetně matematiky, fyziky, chemie, biologie, geografie, historie atd.

Podporují myšlení v angličtině

Učivo prezentované v reálném kontextu života školy

Prohlubují dovednost čtení

Kurikulum zaměřené na komunikaci

Kurzy pro mládežA1 - C2 dle SERR (CEFR)

First EnglishPoložte nejdůležitější základy jazyka
0 – A1 dle SERR (CEFR)

First English byl vyvinutý pro začátečníky a zabývá se jazykovými jevy této úrovně. Učení probíhá v přirozeném pořadí poslech, mluvení, a teprve potom čtení a psaní. Hierarchická posloupnost učiva usnadňuje žákům proniknout do struktury jazyka, procvičovat ji a ztotožnit se s ní, což jim přináší dlouhodobé výsledky a plynulost.

Poslech

Prezentuje stěžejní jazyk a nabízí intenzivní trénink poslechu a mluvení.

Dialog

Roztomilé animované postavičky vedou dvě či více věkově přizpůsobené konverzace ze školního prostředí, které obsahují nejpoužívanější funkční jazyk.

Slovní zásoba

Prezentuje předměty a akce obzvláště důležité ve školním prostředí.

Gramatika

Zaměřuje se na klíčové gramatické jevy a tvorbu otázek. Žáci se procvičují v zacházení s jazykem.

Abeceda a číslice

Rozvíjí čtení a slovní zásobu, včetně abecedy, hlásek, číslic, orientace v čase a kalendáři, matematických funkcí a numerických vztahů.

English for SuccessAngličtina k používání ve třídě
A2 - C2 dle SERR (CEFR)

English for Success připravuje 11 – 17leté žáky dennodennímu užívání angličtiny ve školním prostředí a zároveň ve vyučovacích předmětech, jako např. matematika, fyzika, zeměpis či historie. Učení probíhá v přirozeném pořadí poslech, mluvení, a teprve potom čtení a psaní. Hierarchická posloupnost učiva usnadňuje studentům proniknout do struktury jazyka, procvičovat ji a ztotožnit se s ní, což jim přináší dlouhodobé výsledky a plynulost.

Téma na rozehřátí

Prostřednictvím obrázků prezentuje a rozšiřuje gramatiku a slovní zásobu každodenního života. Témata zahrnují roční období, počasí, dopravu, popis lidí a věcí a povolání. V lekcích Zaměření na gramatiku žáci intenzivně procvičují klíčové struktury z dané sekce.

Školní život

Zaměřuje se na konverzační angličtinu ve škole a jejím okolí. Hlavními postavami jsou 16letá dívka a její 13letý bratr, kteří navštěvují mezinárodní školu se spolužáky z různých prostředí. Témata zahrnují např. obědové menu, fyzickou orientaci ve škole a rozvrh hodin.

Vyučovací předmět

Představuje krátké ilustrované přednášky z různých oblastí, včetně matematiky, přírodních věd, zeměpisu, světových dějin a angličtiny. Pro každý předmět se prezentuje a později opakovaně využívá klíčová slovní zásoba a gramatika, včetně jazyka vysvětlování, klasifikace, porovnávání, čísel a tvorby otázek.

Rozšíření jazyka

Pokrývá obecná témata, jako jsou např. preference, počasí, povolání, budovy a lokality. Nový jazyk se představuje hravější formou a navazují na něj otázky prověřující porozumění a cvičení zaměřená na gramatiku.

Mluvení s rozpoznáváním

Žáci využívají k trénování mluvení technologii rozpoznávání řeči. Prostřednictvím těchto motivujících cvičení si opakují klíčovou slovní zásobu, gramatiku a důležité fráze prezentované a procvičované v dřívějších lekcích.

Reading for SuccessDovednosti čtení budujeme promyšleně
CEFR Levels A2 to C2

Nově vyvinutý kurz čtení odráží a rozšiřuje jazyk a obsah akademického kurzu English for Success

Čtení

Otázky prověřující porozumění směrují pozornost žáků na hlavní myšlenky a důležité detaily. Žáci si mohou nechat věty předčítat nahlas a procvičovat si čtení nahráváním se.

Zaměření na věty

Žáci prohlubují porozumění jazyku doplňováním slov (gramatika a slovní zásoba) do vět daného textu.

Paměťová hra

Součástí tohoto cvičení je zachycení významu poslechem a rychlé dekódování. Tato aktivita rozvíjí pracovní paměť, klíč k plynulosti ve čtení.

Doplňování slov

Žáci se propracovávají jednotlivými úrovněmi tohoto hravého cvičení tím, že správně doplňují do textu chybějící slova. Pokaždé chybí jiná slova.

Zaměření na slovní zásobu

Žáci budují klíčovou akademickou dovednost – schopnost pracovat pouze s anglickou definicí slova. Tím si zároveň opakují klíčovou slovní zásobu ze čtených textů.

Lokalizace slov

V této aktivitě pod časovým tlakem mají žáci za úkol text rychle proskenovat a lokalizovat slyšená slova. Posilují si dovednosti rychlého dekódování.

Tvoření vět

Tato motivující aktivita s rozpoznáváním řeči posiluje dovednosti dekódování a výslovnosti tím, že žáci tvoří věty hlasitým čtením.

English by the NumbersBudujeme jistotu při prezentacích a v diskusích
B2 - C2 dle SERR (CEFR)

English by the Numbers je vynikajícím doplňkem jak ke kurzu všeobecné, tak i obchodní angličtiny. Naučí vás řeč čísel používanou v různých situacích, budete snadno rozumět prezentacím obsahujícím číselné pojmy, připraví vás na prezentování dat ve formě grafů a tabulek, na diskutování a popisování logických vztahů a výměnu číselných údajů. Trénovat budete prostřednictvím otázek a odpovědí z oblasti energetiky, zdraví, bezpečnosti a pracovních záležitostí.

Část 1Čísla, zlomky, desetinná čísla

Část 2Numerické operace, numerické vztahy

Část 3Grafy, související změny

Část 4Spojnicové grafy

Část 5Sloupcové grafy

Část 6Výsečové grafy

Část 7Pravděpodobnost, logické vztahy, opakování

New Dynamic EnglishZvyšte si plynulost v angličtině
A1 - C2 dle SERR (CEFR)

New Dynamic English je všeobecný kurz angličtiny ideální pro mládež a dospělé, s kterým si osvojí často používané větné struktury, nutné pro efektivní komunikaci na všech úrovních. Přes 200 hodin velmi intenzivního, vysoce kvalitního studia a procvičování je zaměřeno na praktické bezprostřední používání jazyka. Hierarchická posloupnost učiva usnadňuje studujícím proniknout do struktury jazyka, procvičovat ji a ztotožnit se s ní, což jim přináší dlouhodobé výsledky a plynulost.

Module 1

Jména a místa, Práce a rodina, Čísla a čas, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 2

Rodina a její rozvrh, Rozšiřujeme slovní zásobu, Záliby, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 3

Režim dne, Náš svět, Orientace ve městě, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 4

Plánujeme budoucnost, Rozšiřujeme slovní zásobu, Životopis, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 5

Na výletě, Zdroje energie, Ptáme se na cestu, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 6

Životní zkušenosti, Rozšiřujeme slovní zásobu, Porovnáváme, Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 7

Životní rozhodnutí, Epidemie, Prostorová a časová posloupnost,Opakovací cvičení, Videointerakce

Module 8

Tajný kód, Rozšiřujeme slovní zásobu, UFO – pro a proti, Opakovací cvičení, Videointerakce