Certifikace DynEd

Certifikace DynEd je systém uznání a potvrzení úrovně jazykové způsobilosti studujících anglického jazyka. Je založena na Společném evropském referenčním rámci pro jazyky SERR (CEFR), mezinárodně uznávaném systému popisujícím jazykové úrovně, vytvořeném Radou Evropy. Úrovně způsobilosti CEFR jsou základem mnoha významných testů, včetně zkoušek TOEFL, TOEIC, IELTS a Cambridge, a ministerstva školství po celém světě je stále více používají k stanovování cílů a standardů národních učebních osnov pro anglický jazyk.

Společnost DynEd sesbírala po dobu více než 30 let své výukové činnosti ohromné množství podrobných dat zahrnujících studijní zvyklosti studujících, míru pokroku a výsledky testů. Tyto údaje tvoří základ, podle něhož byly certifikáty DynEd sladěny s CEFR. DynEd nyní může studujícím poskytnout ještě jasnější cíle a zároveň mezinárodně uznávanou certifikaci jejich úspěchů.

CZ-24d---DynEd-Certification-Video

Cílený certifikační plán DynEd

Tyto plány studujícím pomáhají posoudit, nakolik pokročili směrem k stanovenému certifikačnímu cíli. Přehledně jim ukazují, které kurzy a jejich části už dokončili, a které je třeba ještě studovat či dále opakovat.

Popis certifikačních úrovní dle CEFR

A1-Certificate-Icon

Rozumí známým každodenním výrazům a zcela základním frázím, jejichž cílem je vyhovět konkrétním potřebám, a umí tyto výrazy a fráze používat. Uživatel jazyka umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se informací osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat. Dokáže se jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně a je ochoten mu/jí pomoci.

B1-Certificate-Icon

Rozumí hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné vstupní informace (input) týkající se běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho/ji osobně zajímají. Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

C1-Certificate-Icon

Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyka užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, spojovacích výrazů a prostředků koheze.

A2-Certificate-Icon

Rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se ho/jí bezprostředně týkají. Dokáže komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech. Umí jednoduchým způsobem popsat svou vlastní rodinu, bezprostřední okolí a záležitosti týkající se jeho/jejích nejnaléhavějších potřeb.

B2-Certificate-Icon

Dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

C2-Certificate-Icon

Snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě. Dokáže se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Certifikáty DynEd podle CEFR

24c-Universal-Unique-Identifier

Univerzální jedinečný identifikátor

Každý certifikát DynEd Pro obsahuje v dolní části univerzální jedinečný identifikační kód, který zaměstnavatelům a univerzitám poskytuje jednoduchý způsob ověření pravosti. K ověření certifikace DynEd navštivte stránku www.dyned.com/certverify a zadejte požadované informace o studujícím a zobrazí se kopie získaných certifikátů.